Toelichting: Hoe zijn de drie varianten tot stand gekomen?


Buurtbewoners zijn het najaar van 2021 in ontwerpbijeenkomsten bijeen geweest om te praten over hoe een mooier Van der Helstplein er uit zou kunnen zien. Dat leverde een aantal uitgangspunten op — zie hieronder — die zijn vertaald naar drie inrichtingsvarianten. Per variant is er een plattegrond, een schets van een zijaanzicht en er zijn enkele referentiefoto’s: foto’s die een indruk geven van de bedoeling. De ontwerpen zijn gemaakt door bureau KarresenBrands, dat betrokken is geweest bij het hele ontwerpproces.
De varianten zijn via een online-raadpleging voorgelegd aan de buurt. In een derde buurtbijeenkomst, in februari 2022, is op basis van de enquête-uitkomsten besloten alle drie de ontwerpen aan de gemeente aan te bieden ter uitvoering.

UITKOMSTEN ONTWERPBIJEENKOMSTEN
De varianten zijn gebaseerd op onderstaande uitkomsten van de buurtbijeenkomsten:

Het type plein: een sfeervol buurtplein met meer ruimte en meer eenheid ten behoeve van ontmoeting.
Eenheid: versnippering en verrommeling van het plein tegengaan, meer eenheid creëren en een eenduidiger beeld.
Bomen: het grote pluspunt van het plein; met als kanttekening dat het donker is, met weinig plek voor zon.
Fietsroute: wordt als onveilig en onduidelijk ervaren; een veiliger route ondergeschikt maken aan pleininrichting.
Autoparkeren: neemt veel ruimte in, belemmert de eenheid en het gebruik van het plein, dus zo mogelijk opheffen.
Autoverkeer over het plein: wordt als onveilig ervaren en verstorend voor de eenheid; verkeersonderzoek laten doen naar consequenties van afsluiten van de weg; ‘auto te gast’ op het plein zou een tussenoplossing kunnen zijn.
Fietsparkeren: neemt veel ruimte en zorgt voor rommelig beeld, maar alternatieven zijn beperkt; zoeken naar buurtstalling in een van de aanliggende panden.
Bankjes: verblijfsplekken: zijn gewenst voor ontmoeting maar zorgen ook voor (nachtelijk) overlast
Horeca: genoemd als plus- en minpunt: gewaardeerd voor levendigheid en ontmoeting, bekritiseerd vanwege de ruimtelijke invulling.
Kunstwerk: ‘In ’t Blauw’ wordt niet altijd herkend, maar de lichtjes in de vloer worden zeer gewaardeerd.
Afvalcontainers: de situering op het plein is zeer hinderlijk, nog afgezien van de overlast van het afval dat er vaak naast ligt.

Bekijk de drie ontwerpen.